Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Ciele projektu

Kombinácia hydrologických deterministických modelov s nelineárnymi modelmi časových radov resp. dátovo orientovanými metódami hydroinformatiky za účelom využitia všetkej dostupnej informácie na spresnenie predpovedí a odhadu ich neistôt.

V projekte sme sa upriamili na vypracovanie systému modelov pre hydrologické predpovede pomocou hybridného (kombinovaného deterministicko-stochastického, resp. deterministicko-dátovo orientovaného) modelového prístupu, ktorý je založený na dekompozícii predpovedaných procesov a kombinovanom využití fyzikálne orientovaných modelov a modelov časových radov a metód hydroinformatiky podľa stupňa výhodnosti ich použitia pre daný komponent predpovedného modelu. Takýto prístup bol využitý s rôznym časovým krokom v rôznych kombináciách pre modelovanie vstupov do zrážkovo-odtokových hydrologických predpovedných modelov a predpovedí chýb hydrologických modelov pre scenáre pokrývajúce typické aplikácie hydrologických predpovedí vo vodnom hospodárstve.

Kombinácia hydrologických deterministických zrážkovo-odtokových modelov a modelov transformácie odtoku v riečnej sieti s  nelineárnymi modelmi časových radov, resp. dátovo orientovanými metódami hydroinformatiky umožňuje využiť všetku dostupnú informáciu na spresnenie predpovedí a tiež  vytvoriť pomerne jednoduchý systém pre odhad ich neistôt. Výsledky umožnilli viac fyzikálne podložený (nie mechanistický) návrh hybridných modelovacích a predpovedných systémov, a to aj pre povodia s nedostatočnými údajmi.

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.