Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

O projekte

Názov projektu: Hybridné modely pre predpovede prietokov

Evidenčné číslo projektu: APVV - 0443-07

Akronym projektu: HYBRID

Doba riešenia projektu: 06/2008 -06/2011

Kľúčové slová: hybridné predpovede, hybridné modely, zrážkovo odtokové modely, nelineárne modely časových radov, režimovo-prepínacie modely, hydroinformatika

Anotácia: Hydrologické predpovede pre integrovaný manažment vôd a ochranu proti hydrologickým extrémom vyžadujú stále spresňovanie a tiež odhad ich neistoty. Projekt bol zameraný na hydrologickú časť predpovedného systému, skúmal možnosti spresnenia predpovedí a odhadov ich neistoty pomocou hybridného modelovacieho prístupu, ktorý je založený na dekompozícii predpovedaných procesov a kombinovanom využití hydrologických modelov a dátovo orientovaných modelov (modely časových radov a modely hydroinformatiky) podľa stupňa výhodnosti ich použitia pre predpoveď daného komponentu modelovaného javu. Modelovanie časových radov sa zameria na nelineárne modely umožňujúce zohľadniť nestacionaritu a heteroskedasticitu a z metód hydroinformatiky sa skúmal potenciál umelých neurónových sietí a strojového učenia. Takýto prístup bol využitý s rôznymi časovými krokmi v typických scenároch pre predpovede vstupov do hydrologických zrážkovo-odtokových a riečnych modelov a pre predpovede časových radov chýb týchto modelov. Taktiež sa skúmali aj metódy pre odvodenie regionálne platných parametrov fyzikálne založených hydrologických modelov, aby sa umožnila predpoveď aj v povodiach bez pozorovaní odtoku.

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.