Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Personálne obsadenie

Zodpovedný riešiteľ: Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa
: Pavol Miklánek, RNDr., CSc.

Riešiteľská organizácia: Katedra vodného hospodárstva krajiny, SvF, STU
Spoluriešiteľská organizácia
: Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 832 02 Bratislava

Spoluriešitelia:
Hlavčová Kamila, doc. Ing. PhD.
Kohnová Silvia, doc. Ing. PhD.
Čistý Milan, doc. Ing. PhD.
Mesiar Radko, prof. RNDr.  CSc.
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr.  CSc.
Bacigál Tomáš, Ing.
Szökeová Danuša, RNDr.
Svetlíková Daniela, Mgr.
Pekárová Pavla, RNDr., DrSc.
Halmová  Dana, Ing., PhD.
Onderka Milan, Mgr., PhD.

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.