Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Študentské práce


 

Dizertačné práce - PhD. študenti školení v rámci projektu                    6

Diplomové práce                                                                                14

Bakalárske práce                                                                                  6

Práce prezentované na študenskej vedeckej konferencii                       5

 


 

 

Najvýznamnejšie práce v rámci projektu (max. 10):

Svetlíková, D: Hybridné metódy v hydrologických predpovediach, dizertačná práca, 145s, SvF STU Bratislava, 2008. Školiteľ: doc. Ing. S. Kohnová, PhD.,

Danáčová, M: Multilineárne modelovanie transformácie prietokových vĺn, dizertačná práca, 172s, SvF STU Bratislava, 2008. Školiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,

Jurčák, S.: Modelovanie a predpoveď hydrologických časových radov v podmienkach neurčitosti, dizertačná práca, SvF STU Bratislava, 2010. Školiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,

Baláž, M.: Methods for estimating of wave speed in rivers for hydrological modeling. SvF STU Bratislava, 2010. Školiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.,

Remiášová, R.: Priestorová regionalizácia klimatických charakteristík s bodovým meraním. SvF STU Bratislava, 2010. Školiteľka: doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.,

Bara, M.: Analýza intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku. SvF STU Bratislava, 2010. Školiteľka: doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.,

Spál, P.: Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn. SvF STU Bratislava, 2008, 68s, (vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.)

Šúrek P.: Calibration of a hydrological routing model by Genetic Algorithm. Cranfield University 2008b. 128s. Práca spracovaná počas zahraničného pobytu v programe ERASMUS (vedúci diplomovej práce: Dr. Nicholas Howden, konzultatnt: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a Ing. Michaela Danáčová)

Szolgayová, E.: Modelling and forecasting monthly and daily river discharge data considering autoregressive heteroscedasticity. TU Darmstadt, SRN, 2008. 94 s. (vedúci diplomovej práce: Prof. Juergen Lehn, konzultant DP: prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.)

Šúrek, P.: Parametrizácia hydrologického transformačného modelu pomocou umelých neurónových sietí (vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.)

Výleta, R.: Zrážkovo-odtokový bilančný model s mesačným časovým krokom (vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.)

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.