Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Publikácie

 

Publikácie v  karentovaných časopisoch........................................................ ....... 12

Vedecké práce v recenzovaných vedeckých časopisoch.................................... ..... 27

Vedecké práce v nerecenzovaných vedeckých časopisoch a   zborníkoch .......... .... 49

Vedecké monografie .................................................................................. ........... 2

Kapitoly vo vedeckých monografiách                                                                       1

Posterové prezentácie.............................................................................. ............15


 

 

 

Najvýznamnejšie publikácie v rámci projektu (max. 10):

Svetlíková, D., Kohnová, S., Szolgay, J., Komorníková, M., Hlavčová, K.: Využitie hybridných metód v hydrologických predpovediach. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010, 106 s. ISBN 978-80-7418-084-2.

Komorníková, Magdaléna - Szolgay, Ján - Svetlíková, Daniela - Szökeová, Danuša - Jurčák, Stanislav: A hybrid modelling framework for forecasting monthly reservior inflows. Journal of Hydrology and Hydromechanics. ISSN 0042-790X, Vol. 56, No. 3, 2008, 145-162.

Szolgay, J., Danáčová, M., Jurčák, S., Spál, P.: Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: case study on the Morava River. In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. ISSN 0042-790X., 2008, Vol. 56, No. 4, 213-227.

Danáčová, M., Szolgay, J., Spál, P.: Analýza citlivosti multilineárneho transformačného modelu KLN na voľbu počtu nádrží a súčiniteľa lineárnej nádrže.  In Acta Hydrologica Slovaca, ISSN 1335-6291, Ročník 9, No. 1, 2008, s. 24-38.

Jurčák, S., Szolgay, J., Danáčová, M.: Hydrologická predpoveď na rieke Morava pomocou neurónových sieti. In Acta Hydrologica Slovaca, ISSN 1335-6291, Ročník 9, No. 1, 2008, s. 39-49.

Svetlíková, D., Komorníková, M., Kohnová, S., Szolgay, J., Hlavčová, K.: Tvorba hybridného modelu pre predpovedanie priemerných denných prietokov v profile Banská Bystrica, In Acta Hydrologica Slovaca, ISSN 1335-6291, Ročník 9, No. 2, 2008,  s. 228-235.

Szolgay, J., Šúrek P.: Kalibrácia multilineárneho transformačného modelu s hypotetickou prietokovou vlnou pomocou genetickeho algoritmu. In Acta Hydrologica Slovaca, ISSN 1335-6291, Ročník 9, No. 2, 2009, s. 236 - 242.

Komorníková, M., Szoekeová, D.: Time series analysis of a regional systém of river flows. In: Transport 70 rokov SvF STU, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava SvF STU, 2008. ISBN 978-80-227-2979-6. 16s.

Látečková, J., Šimor, V., Števková, A., Hlavčová, K., Kohnová, S., Čistý, M.: Využitie umelých neurónových sietí pri odhade návrhových prietokov a predpovedaní prietokov. In: International scientific conference- People, Buildings and Environment, Brno - 26.-27.11.2009, 89-93, ISBN 978-80-7204-660-7

Výleta, R., Szolgay, J., Hlavčová, K.: Kalibrácia zrážkovo-odtokového bilančného modelu s mesačným časovým krokom v prostredí Matlab. In: Zborník príspevkov 18. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava. Bratislava.SR, 20.10.2009. ISBN 978-80-970519-0-7.

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.